Certyfikaty ISO

Potwierdzona Jakość

Polityka Jakości

Nadrzędnym celem działalności Firmy VENA jest stałe zaspokajanie uzgodnionych potrzeb i wymagań Klientów w zakresie produkcji wysokiej jakości kosmetyków oraz prowadzonej działalności.

Realizacji powyższego celu służą:

  • stała orientacja na potrzeby i oczekiwania Klientów
  • pozyskiwanie surowców, komponentów od kwalifikowanych dostawców przyjmując odpowiedzialność za ich jakość
  • odpowiednie składowanie i dostarczane produktów i kosmetyków
  • szkolenia podwyższające kwalifikacje oraz świadomość jakościową pracowników
  • utrzymywanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2009 i PE-EN ISO 22716:2009
  • monitorowanie i pomiary realizowanych procesów
  • ocena funkcjonowania Systemu w trakcie audytów wewnętrznych oraz przeglądów zarządzania wykonywanych przez kierownictwo

Polityka Jakości stanowi część ogólnej strategii Firmy oraz tworzy ramy do ustanawiania i przęglądu stopnia realizacji celów jakościowych. Wszelkie działania pracowników Firmy są zgodne z tą polityką.

Kierownictwo Firmy deklaruje, że przestrzega wymagania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i ciągle go doskonali oraz deklaruje zapewnienie zasobów niezbędnych do jego funkcjonowania.

Polityka Jakości, jest zakomunikowana, zrozumiała, wdrożona, utrzymywana i przeglądana na wszystkich szczeblach naszej Firmy i jest dostępna dla Klientów oraz innych zainteresowanych stron.


ISO 9001

ISO 22716

Polityka Jakości